Fietserdoorrood

Er komen 100 nieuwe verkeersborden type B22 en B23 op verschillende kruispunten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij. Dankzij die borden kunnen fietsers op gewestwegen in bepaalde omstandigheden door het rood rijden. Daarmee komt het totaal aantal van die verkeersborden op 184. Dat laten Brigitte Grouwels (CD&V), Brussels minister van Openbare Werken en Vervoer, en Bruno De Lille (Groen), staatssecretaris voor Mobiliteit weten.

Minister Brigitte Grouwels : “Het project met de borden B22 en B23 past in het beleid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om infrastructurele belemmeringen voor fietsers maximaal weg te werken. Op basis van de eerdere aanbevelingen door het BIVV beslisten we kruispunt per kruispunt over de plaatsing van deze borden.”

“De verkeersborden betekenen 20% tijdswinst waardoor het een heel pak aangenamer fietsen is in Brussel. Het fietscomfort verhoogt dus aanzienlijk en bovendien komen fietsers niet meer in de verleiding om gevaarlijke manoeuvres uit te voeren”, benadrukt Bruno De Lille.

Een succes

Deze veralgemeende invoering van de borden B22 en B23 kwamen er in 2013 na een proefproject. Op acht kruispunten in Brussel konden fietsers toen al door het rood rijden. De zogenaamde borden B22 en B23 moesten daarvoor duidelijkheid scheppen. Het bord B22 laat fietsers namelijk toe door het rood te rijden en rechtsaf te slaan. Bij het bord B23 mag de fietser rechtdoor voorbij het rode of oranje licht rijden. De fietsers hebben evenwel geen voorrang.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest was de eerste wegbeheerder in ons land om deze maatregel uit te testen. Maar buitenlandse voorbeelden in Duitsland, Nederland en Frankrijk leren dat de verkeersborden ook daar geen bijkomende verkeersonveiligheid veroorzaken.

Gemeentewegen

Tot op heden zijn de borden B22 en B23 voornamelijk geplaatst op gewestwegen. Maar de beide Brusselse ministers proberen de Brusselse gemeentebesturen warm te maken om deze borden ook langs gemeentewegen te plaatsen. Zowel in Watermaal-Bosvoorde als in Molenbeek werden er 2013 borden geplaatst. Zes gemeenten toonden interesse om deze borden ook op gemeentelijke wegen te plaatsen in 2014 waarvan de gemeenten Jette en Ganshoren zijn al concrete plannen aan het uitwerken voor de plaatsing van die borden in 2014, Watermaal-Bosvoorde gaat er nog bijplaatsen. De gemeenten kunnen aanspraak maken op een gewestelijke ondersteuning.

Om het bestaan van de verkeersborden extra ruchtbaarheid te geven, zette staatssecretaris De Lille samen met Mobiel Brussel een online-sensibiliseringscampagne met een ludiek youtubefilmpje.Fietserdoorrood

100 nouveaux panneaux de signalisation de type B22 et B23 seront installés à différents carrefours en Région de Bruxelles-Capitale. Ces panneaux autorisent les cyclistes à franchir le feu rouge sur des voiries régionales dans certaines situations. Le nombre total de ces panneaux de signalisation s’élève ainsi à 184, ont annoncé Brigitte Grouwels (CD&V), ministre bruxelloise des Travaux publics et des Transports, et Bruno De Lille (Groen), secrétaire d’Etat à  la Mobilité.

La ministre Brigitte Grouwels : « Ce projet des panneaux B22 et B23 s’inscrit dans le cadre de la politique de la Région de Bruxelles-Capitale qui consiste à supprimer toutes les barrières pour les cyclistes sur le plan de l’infrastructure. Nous avons décidé du placement de  ces panneaux carrefour par carrefour et sur la base des recommandations préalables de l’IBSR. »

 « Les panneaux de signalisation représentent un gain de temps de 20%, ce qui rend le vélo à Bruxelles bien plus agréable et sa pratique beaucoup plus confortable. En outre, les cyclistes ne sont plus tentés d’effectuer des manœuvres dangereuses.» souligne Bruno De Lille.

Une réussite

Cette introduction généralisée des panneaux B22 et B23 survient à l’issue d’une période de test. Depuis juin 2012, les cyclistes pouvaient déjà passer au feu rouge à hauteur de 8 carrefours bruxellois. Pour rappel,  le panneau B22 autorise le cycliste à passer au rouge et tourner à droite. Le panneau B23 autorise le cycliste à continuer tout droit malgré le feu rouge ou orange. Les cyclistes n’ont toutefois pas la priorité.

La Région de Bruxelles-Capitale a été le premier gestionnaire de voirie à tester cette mesure dans notre pays. Ce concept existe déjà en Allemagne, aux Pays-Bas et en France où il a également été démontré que les panneaux de signalisation n’entrainaient pas de problèmes de sécurité supplémentaires.

Voiries communales

Les panneaux B22 et B23 sont à ce jour principalement installés sur des voiries régionales. Mais les deux ministres bruxellois encouragent les administrations communales bruxelloises à installer également ces panneaux le long de voiries communales. Watermael-Boitsfort et Molenbeek on ainsi placé des panneaux en 2013. 6 autres communes ont montré leur intérêt pour implémenter la mesure en 2014. Jette et Ganshoren et Watermael-Boitsfort ont déjà prévu des mesures concrètes. Les communes reçoivent à cet effet un soutien technique et financier, l’expertise de Bruxelles Mobilité étant par ailleurs mise à leur disposition.

Bruxelles Mobilité a par ailleurs lancé une campagne d’information  en ligne via youtube.