In het verleden was er geen centrale planning van de aanwervingen, een ook geen lange termijn visie. Daardoor gebeurden aanwervingen vaak ad hoc, helemaal niet efficiënt of constructief dus.

Wij hebben dit systeem hervormd en werken sinds 2010 met jaarlijkse aanwervingsplannen. Hierbij houden we rekening met het aantal natuurlijke vertrekken (pensioen e.a.), de prioriteiten van de regering, de budgettaire marge en eventuele nieuwe missies.

In de nabije toekomst komt er bovendien een nieuwe samenwerking met SELOR bij, die de aanwerving van een vastbenoemde ambtenaar moet verkorten van 12 maanden naar 12 weken. Eveneens zal in de nabije toekomst het nieuwe statuut van kracht gaan, waarin de directieraad meer verantwoordelijkheid en vrijheid krijgt om strategische meerjarenplanningen voor de aanwervingen op te maken, binnen de budgettaire beperkingen.

Eens deze strategische meerjarenplanningen voor de aanwervingen zijn goedgekeurd door de regering, ligt de volle verantwoordelijkheid voor de invulling bij het management. Op die manier krijgen zij de middelen en vrijheid om hun doelstellingen te verwezenlijken.

Auparavant, il n’existait pas de planification des recrutements, ni de vision à long terme. De ce fait, les recrutements se déroulaient souvent de manière ad hoc, pas du tout de façon efficace ou constructive donc. Nous avons réformé ce système et travaillons depuis 2010 avec des plans de recrutements annuels. Dans ce contexte, nous tenons compte du nombre de départs naturels (p.ex. les pensions), des priorités du Gouvernement, de la marge budgétaire et des nouvelles missions éventuelles. En outre, une nouvelle collaboration avec Selor verra sous peu le jour afin réduire le recrutement d’un agent statutaire de 12 mois à 12 semaines. Le nouveau statut sera également de vigueur dans un avenir proche, laissant ainsi plus de responsabilité et de liberté au conseil de direction afin d’établir des plans pluriannuels stratégiques pour les recrutements, dans les limites budgétaires. Une fois que ces plans pluriannuels stratégiques pour les recrutements sont approuvés par le gouvernement,  le management est responsable pour l’ensemble de l’exécution. Ils disposent ainsi des moyens et de la liberté pour réaliser leurs objectifs.