door © Belga / Bruzz.be

Vanuit Nederlandstalige kant wordt divers gereageerd op de voorstellen van minister-president Vervoort om het Brussels parlement af te slanken en tweetalige kieslijsten in te voeren. Niemand heeft iets tegen de vereenvoudiging van de Brusselse instellingen, maar N-VA wil niet weten van tweetalige lijsten. Groen wil ook praten over een cumulverbod en Open Vld over de vertegenwoordiging van Nederlandstalige Brusselaars in de Kamer.

Minister-president Rudi Vervoort (PS) pleitte maandag in Le Soir voor het afslanken van het Brussels Parlement en het mogelijk maken van tweetalige lijsten. Hij stelt voor om het parlement te beperken tot 75 zitjes, zoals het Waals Parlement, wat betekent dat de Nederlandstaligen zullen moeten toegeven op hun 17 gegarandeerde zetels.

“Het Brussels Parlement kan kleiner, maar een voldoende grote Nederlandstalige aanwezigheid is er noodzakelijk om het evenwicht te bewaren”, stelt Open Vld-fractieleidster Els Ampe in eigen naam. Voor haar moet de gelegenheid aangegrepen worden om een historische fout recht te zetten: “Er is een Brusselse Nederlandstalige aanwezigheid noodzakelijk in het federaal parlement. Deze is er niet meer sinds de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde, waardoor vandaag enkel Franstalige Brusselse vertegenwoordigers in het federaal parlement zetelen”.

‘Alles op tafel’
CD&V is het meest kritisch voor de voorstellen van Vervoort. Een vermindering van het aantal parlementsleden en lokale mandatarissen is goed, maar er moet een “voldoende kritische massa in de vertegenwoordiging van de Nederlandstaligen” zijn, benadrukt Paul Delva. Hij is ook geen voorstander van tweetalige lijsten omdat die geen enkele garantie bieden dat de Nederlandstaligen hun eigen verkozenen zullen hebben. Tenslotte is een opheffing van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor CD&V enkel mogelijk indien de huidige waarborgen behouden blijven, wat in de praktijk niet evident zal zijn.

Groen heeft niets tegen dergelijke discussies, “maar dan moet alles op tafel, ook de cumul van parlementslid met het mandaat van schepen of burgemeester”, reageert Bruno De Lille. “Het probleem is echter, dat dit geen serieus voorstel is”, vervolgt hij. De Lille wijst erop dat Rudi Vervoort zijn plannen lanceert zonder overleg met zijn coalitiepartners. Zijn voorstellen moeten volgens hem bovendien op federaal niveau gerealiseerd worden, waar de PS nog geen enkel initiatief genomen heeft en waar een tweederdemeerderheid nodig is.

Volgens De Lille wil Vervoort met zijn voorstel enkel de aandacht afleiden om een aantal minder frisse zaken te verdoezelen zoals het oprichten van bijkomende ION’s (instellingen van openbaar nut) waardoor de parlementaire controle verder afbrokkelt.

Fusie van de gemeenten
Ook voor N-VA staat het vast dat Brussel aan vereenvoudiging toe is, verklaart fractievoorzitter Johan Van Den Driessche, “maar het is gewoon onaanvaardbaar om dan als uitgangspunt te nemen dat een fusie van de gemeente niet aan de orde is. Het is immers vooral op dat vlak dat dit gewest niet functioneert”. Tweetalige lijsten zijn voor N-VA onaanvaardbaar: “Iedereen weet waar de tweetalige lijsten toe zullen leiden: de Franstaligen die bepalen welke Nederlandstaligen op de lijst staan en wie daarvan verkozen wordt”.

Tenslotte verwerpt de Brusselse N-VA-fractie ook het idee om de gemeenschapsbevoegdheden naar het gewest te overhevelen. “Als het van de N-VA afhangt zullen Onkelinx en Milquet nooit bevoegd worden voor het Nederlandstalig onderwijs in Brussel”, benadrukt Van Den Driessche. “In plaats van ballonnetjes op te laten in de pers, zou Vervoort beter werk maken van een beleidsverklaring”, besluit hij.

(…)
Het hele artikel lees je hier: http://www.bruzz.be/nl/actua/afslanking-brussels-parlement-bespreekbaar-onder-voorwaarden