Metro Noord Kaart

Op voorstel van Brigitte Grouwels (CD&V), minister van Vervoer, en Bruno De Lille (Groen), staatssecretaris bevoegd voor Mobiliteit, heeft de Brusselse Regering vandaag het definitieve tracé van Metro Noord vastgelegd. De keuze viel uiteindelijk op de variante die passeert via Liedts, Collignon, Waelhem, Riga, Linde, Vrede en Bordet. “Dit tracé heeft het grootste reizigerspotentieel en scoort het best op het vlak van technische haalbaarheid”, stellen Grouwels en De Lille.

In december 2013 besliste de Brusselse Regering om finaal nog 2 tracévarianten van Metro Noord te bestuderen:

–             De zuidelijke  variante A langs Liedts, Collignon, Waelhem 2, Helmet, Vrede, Bordet  ;

–             De noordelijke variante B langs Liedts, Collignon, Waelhem 2, Riga, Linde, Vrede, Bordet  ;

De regering verkoos vandaag variante B, omwille van 2 redenen. Ten eerste heeft dit tracé het grootste reizigerspotentieel. Maar ten tweede is dit tracé het makkelijkst te realiseren. Uit studies is immers gebleken dat het technisch moeilijk zou zijn om een station aan Helmet te bouwen.

De Brusselse Regering legt de eindhalte van Metro Noord vast in Bordet, maar behoudt de mogelijkheid om deze metrolijn in een latere fase te verlengen tot Haren.

De bouw van de nieuwe metrotunnel gebeurt via het boren van een enkele tunnelpijp met een doorsnede van 9,8 meter.

 

Timing

Nog tot en met eind 2014 wordt het project verder technisch bestudeerd en wordt ook het stedenbouwkundige richtplan opgesteld.  In 2015 en 2016 volgt dan de aanvraag voor een stedenbouwkundige en milieuvergunning. 2017 wordt het jaar van de aanbestedingen, zodat in 2018 met de bouw gestart kan worden.

Voorts plant de Brusselse regering in samenwerking met Beliris nog een communicatie- en participatietraject om de bevolking verder te informeren over dit belangrijke project.

 

Noord-zuidverbinding

De uitbreiding van de metro richting Schaarbeek en Evere (de zogenaamde ‘Metro Noord’) is noodzakelijk om de groeiende vraag naar openbaar vervoer in het noorden van het gewest op te vangen. Vanuit het Noordstation zal de nieuwe metrolijn aansluiten op de huidige noord-zuidverbinding van de MIVB.

 

Brigitte Grouwels, Brussels minister van Vervoer : “Deze beslissing is opnieuw een belangrijke stap voor de realisatie van een metrolijn die het zuiden van Brussel met het noorden verbindt. Deze zogenaamde Metro 3 maakt immers een rechtstreekse metroverbinding mogelijk vanuit de gemeenten Vorst en Sint-Gillis door het centrum van Brussel naar Schaarbeek en Evere.”

Bruno De Lille : “Brussel zet hiermee de ontwikkeling verder van alternatieven voor de auto.”Metro Noord Kaart

Sur proposition de Brigitte Grouwels (CD&V), la ministre bruxelloise des Transports, et de Bruno De Lille (Groen), secrétaire d’Etat à la Mobilité, le gouvernement bruxellois a fixé aujourd’hui le tracé définitif du Métro Nord. Le choix s’est finalement porté sur la variante qui passe par Liedts, Collignon, Waelhem, Riga, Tilleul, Paix et Bordet. « Ce tracé a le plus grand potentiel de voyageurs et obtient les meilleurs résultats en matière de faisabilité technique », déclarent Grouwels et De Lille. 

En décembre 2013, le gouvernement bruxellois avait décidé d’analyser deux variantes de tracé pour le Métro Nord :

  • La variante A plus au sud et passant par Liedts, Collignon, Waelhem 2, Helmet, Paix, Bordet ;
  • La variante B plus au nord et passant par Liedts, Collignon, Waelhem 2, Riga, Tilleul, Paix, Bordet  ;

Aujourd’hui, le gouvernement a opté pour la variante B, et ce pour deux raisons. Premièrement, ce tracé a le plus grand potentiel de voyageurs. En outre, ce tracé est le plus simple à réaliser. Des études ont en effet révélé qu’il serait techniquement difficile de construire une station à Helmet.

Le gouvernement bruxellois fixe le terminus du Métro Nord à Bordet, mais conserve la possibilité de prolonger cette ligne de métro jusqu’à Haren dans une phase ultérieure.

La construction du nouveau tunnel de métro nécessitera le forage d’un tube unique d’un diamètre de 9,8 mètres.

 

Timing du projet

L’examen technique du projet ainsi que la rédaction du plan directeur urbanistique se poursuivront encore jusque fin mai 2014. Les années 2015 et 2016 seront consacrées à l’obtention d’un permis d’urbanisme et d’environnement. L’année 2017 sera l’année des adjudications, de manière à ce que la construction puisse débuter en 2018.

 

En outre, le gouvernement bruxellois prévoit d’élaborer, en collaboration avec Beliris, un plan de communication et de participation afin de continuer à informer la population de ce projet important.

Liaison Nord-Sud

L’extension du métro en direction de Schaerbeek et Evere (le Métro Nord) est indispensable pour répondre à la demande croissante en transports publics entre le centre de Bruxelles et le Nord de la Région. La nouvelle ligne de métro partira de la Gare du Nord pour rejoindre ensuite la liaison nord-sud actuelle de la STIB.

 

Brigitte Grouwels, ministre bruxelloise des Transports : « Cette décision constitue une nouvelle étape importante dans la réalisation d’une ligne de métro qui relie le sud au nord de Bruxelles. Grâce à ce Métro 3, les communes de Forest et Saint-Gilles seront reliées directement en métro entre elles ainsi qu’aux communes de Schaarbeek et d’Evere et au centre de Bruxelles ».

Bruno De Lille : «Bruxelles poursuit sa politique de développement d’alternatives à la voiture. »