In meer dan 70 landen is homoseksualiteit strafbaar. In nog heel wat meer landen hebben holebi’s en transgenders het erg moeilijk en slechts een kleine minderheid slaagt erin veiligheid te vinden in het buitenland. Enkele opvallende gebeurtenissen zoals de vervolging in Tsjetsjenië en Azerbeidzjan hebben dit thema internationaal op de politieke agenda gezet. Desondanks gebeurt er qua internationale solidariteit bijzonder weinig.

In zijn ontwikkelingssamenwerking besteedt België, net als de meeste andere Europese landen, op dit moment heel weinig aandacht aan de situatie van LGBTI+. Ook de erkenning en opvang van diegenen die hun land ontvlucht zijn en een moeilijke tocht achter de rug hebben, laat heel wat te wensen over.

 • We pleiten voor een ketenaanpak: meer inzetten op internationale solidariteit om de lokale situatie te verbeteren zodat mensen niet moeten vluchten en zich ook in eigen land veilig kunnen voelen.
 1. We zorgen voor financiële ondersteuning van internationale organisaties als ILGA (dewereldkoepel van holebi- en transgenderorganisaties) en de SOGI-unit (seksueleoriëntatie en genderidentiteit) van de Raad van Europa.
 2. We trekken de uitgaven voor ontwikkelingssamenwerking zo snel mogelijk op tot0,7 % van het bbp. Er komt meteen een groeipad daar naartoe. Bij het inzetten van de middelen besteden we specifieke aandacht aan gender en LGBTI+, vertrekkende vanuit lokale noden en vragen.
 3. Ambassades moeten binnen hun mensenrechtenwerking meer aandacht besteden aan de doelgroep (ook in de vorm van financiële en logistieke steun) en brengen de situatie in kaart. Ze vormen een veilige haven.
 4. We onderzoeken hoe we LGBTI+ ter plekke maximaal kunnen beschermen en hoe we, eventueel met humanitaire visa, een veilige route kunnen organiseren. We gaan uit van een gelijke behandeling van alle mensen in dezelfde situatie, en dus mag dit traject niet louter over LGBTI+ gaan.
 • Een menselijke procedure en betere opvang is essentieel voor mensen die wel moeten vluchten:
 1. De procedure (met bijbehorend geloofwaardigheidsdonderzoek) is nu erg gestoeld op een westerse blik op LGBTI+. Dit hervormen we om beter in te spelen op de specifieke situatie van LGBTI+.
 2. We voorzien een veilige opvang, zowel in de collectieve opvang als in safe houses. Hierbij garanderen we toegang tot justitie en gezondheidszorg voor mensen zonder wettig verblijf.
 3. Meer aandacht voor het individu en ook voor het post-asielprocedure verhaal.
 • Op diplomatiek niveau speelt België een voortrekkersrol:
 1. In het buitenlandse beleid focussen we onder andere op decriminalisering, antidiscriminatie en bescherming van LGBTI+.
 2. Bij diplomatieke bezoeken zetten we mensenrechten op de agenda.
 3. België en het Europees Parlement moeten bij de Europese Commissie aandringen op een sterke LGBTI+ strategie. Die strategie ondersteunt de strijd tegen discriminatie en geweld, en versterkt het LGBTI+ middenveld.
 • De Europese Unie zorgt ervoor dat regenbooggezinnen zich kunnen verplaatsen en vestigen in elk land van de Unie, net zoals andere families dit kunnen.
 • De Europese Raad moet eindelijk de horizontale richtlijn goedkeuren die discriminatie op basis van seksuele oriëntatie verbiedt.