Commissie voor de Infrastructuur

De heer Bruno De Lille. – Een tijdje geleden las ik in de krant dat het plan voor een autoluw Schumanplein dreigt te worden afgevoerd, hoewel de passage in het regeerakkoord waar werd verwezen naar de integratie van de Europese wijk in het stadsweefsel net erg hoopgevend was. In het regeerakkoord staat dat de regering daartoe verder gaat met de stedenbouwkundige integratie van de Europese wijk en in het bijzonder met de uitvoering van het stadsproject Wet (namelijk de realisatie van een gemengde wijk en het aanpassen van het Schumanplein), zodat de wijk teruggegeven wordt aan de Brusselaars en de toeristen.

De afspraak om doorgaand verkeer van het Schumanplein te weren, werd al meer dan tien jaar geleden gemaakt door de EU, de federale overheid en Brussel. Het autoluwe Schumanplein sloot ook aan bij het stadsproject Wet, dat bedoeld was om een einde te maken aan stadsautosnelwegen en werk te maken van een echte Brusselse wijk.

De verwachtingen waren en zijn nog steeds zeer groot. Als het plan op losse schroeven wordt gezet, vrees ik dat Brussel zich als een onbetrouwbare en zeer kortzichtige partner opstelt van de EU en de Brusselaars en dat we de kans laten liggen om het zeer zichtbare Schumanplein en het Brussels Gewest in het algemeen meer uitstraling te geven en aan een leefbaar plein te werken.

Ik weet dat er problemen waren met het honorarium van de architect. Vindt u dat een voldoende reden om de architect van het project te halen? Ik vind het nogal kort door de bocht om het hele project af te voeren, omdat de architect te duur is. Bovendien vind ik het vreemd dat Beliris architectuurwedstrijden organiseert zonder informatie te verstrekken over het budget. Dat slaat nergens op. Als het Brussels Gewest meer vat krijgt op Beliris, moet dat soort zaken worden aangepakt.

Voert deze regering de beslissing om het Schumanplein autovrij te maken uit, of komt u terug op die beslissing? Welke maatregelen werden al genomen?

Mevrouw Céline Delforge (in het Frans). – Beliris heeft het project voor de herinrichting van het Schumanplein, dat het plein autovrij zou maken en een voetgangerszone en een nieuwe wegtunnel omvatte, om financiële redenen geschrapt en zou nu van plan zijn om het project toe te vertrouwen aan een ingenieursbureau. Wij dachten dat dat niet meer zou gebeuren, gezien de slechte resultaten van een ingenieursbureau naar aanleiding van de herinrichting van het Flageyplein. Het heeft zijn project moeten stopzetten.

De heer Pascal Smet, minister (in het Frans). – Wie heeft dat beslist?

Mevrouw Céline Delforge (in het Frans). – Het ging om een collectief project met de buurtbewoners, de verenigingen en uzelf.

Tijdens de legislatuur 2004-2009 koos u voor een moderne aanpak met architectuurwedstrijden voor de herinrichting van het Flageyplein, het Rogierplein en het Schweitzerplein.

Hoe ver staat het dossier van het Schumanplein? Gaat de regering ermee akkoord dat de nieuwe wijk wordt uitgetekend door een ingenieursbureau en niet langer deel uitmaakt van een groter architectuurproject? We willen niet dat de federale regering om het even welke beslissingen neemt over Brusselse projecten.

Zal het gewest niet langer internationale wedstrijden uitschrijven voor de inrichting van de openbare ruimte?

De heer Fabian Maingain (in het Frans). – Volgens Beliris zijn de hoog oplopende advocatenkosten de reden voor de stopzetting van het project. Daarnaast zegt de architect dat de perimeter is uitgebreid. Klopt die informatie? Beide elementen zijn inderdaad in strijd met de overheidsopdracht.

Werd aan de architect een schadevergoeding betaald wegens de beëindiging van de opdracht?
Zal de beslissing een impact hebben op de werken aan het metro- en treinstation? Is het tunnelproject volledig van de baan of wordt het uitgesteld? Er is voor dit project 37 miljoen euro begroot.

Welke alternatieven overweegt u voor de broodnodige herinrichting van het plein?

De heer Pascal Smet, minister (in het Frans). – Hoewel ik lid ben van het Samenwerkingscomité van Beliris wil ik me niet uitspreken over het conflict tussen Beliris en de architect inzake de perimeter en de technische complexiteit van het project.

De regering heeft beslist dat de Kortenbergtunnel er voorlopig niet komt, wegens de hoge kostprijs en de langdurige werkzaamheden die een dergelijke herinrichting vereist. Dat betekent niet dat de tunnel op langere termijn niet zal worden aangelegd. Hetzelfde geldt voor de noord- zuidmetro en de heraanleg van het Meiserplein, eveneens dure projecten. Het is niet realistisch om in de loop van de komende vijftien jaar van start te gaan met de aanleg van de tunnel.
Het conflict tussen Beliris en de architect betekent niet dat de Schumanrotonde niet opnieuw wordt aangelegd. De regering en Beliris hebben een overeenkomst gesloten die de volgende aanpassingen omvat: de aanleg van een beveiligd, afzonderlijk fietspad en van een rijvak voor auto’s, de verbreding van de trottoirs en de heraanleg van de Karel de Grotelaan, hoewel die een gemeenteweg is.

In het midden van die laan ligt een klein plein. De volledige zone rond het Justus Lipsiusgebouw wordt het voorwerp van een voorlopige heraanleg.

De Schumanrotonde is een visitekaartje voor Brussel en moet autoluwer worden. Momenteel bekijken we alle mobiliteitsstromen, waarbij we onder meer rekening houden met de wensen van de taxibestuurders en de MIVB en met het feit dat de rotonde op een knooppunt ligt tussen Schaarbeek, Etterbeek en Oudergem.

Daarna zullen we beslissen of we een wedstrijd organiseren dan wel opnieuw met de architect van het initiële project in zee gaan.

(verder in het Nederlands)

In het regeerakkoord worden vijf publieke ruimtes vermeld die van groot belang zijn voor de stad, waaronder de Ninoofsepoort, de zone tussen de Naamsepoort en de Louizalaan, en het Schumanplein.

De concrete plannen en de organisatie liggen nog niet vast, maar we werken nu al aan het dossier om de heraanleg nog tijdens deze regeerperiode mogelijk te maken.

Na de definitieve aanleg wordt het plein autoluw, al zal er op nog niet nader bepaalde delen nog steeds autoverkeer mogelijk zijn. Noch de buurtbewoners, noch de Europese instellingen eisen trouwens dat het plein volledig autovrij wordt. We moeten ons ook afvragen of dat wenselijk is. Er zijn een aantal praktische bezwaren. De kunstmatige zone in het midden van het Schumanplein zou bijvoorbeeld eigenlijk niet hoger mogen zijn dan de rest van het plein. Zo zullen er nog een aantal andere punten aan bod komen in het debat.

We gaan over tot de tijdelijke heraanleg van het deel ter hoogte van het Justus Lipsiusgebouw en tot de definitieve aanleg van het deel ter hoogte van het Berlaymontgebouw. Er komt dus eerst een tijdelijke heraanleg die achteraf kan worden aangepast aan de definitieve aanleg van het Schumanplein.

(verder in het Frans)

De Schumanrotonde wordt een visitekaartje voor Brussel. Ik kan al uw vragen nog niet beantwoorden, want een aantal elementen liggen nog niet vast.

De heer Bruno De Lille. – Mijn fractie is blij om te horen dat het Schumanplein wordt aangepakt. Ik denk dat het ook niet anders kan als je bekijkt hoe het er nu bij ligt. Ik ben echter teleurgesteld dat het plein niet autovrij wordt.

U zegt dat zelfs de EU geen autovrij plein wil, maar het hangt er maar vanaf met wie je praat. Er zijn mensen die veel verder willen gaan en er zijn er die graag met hun auto tot onder de gebouwen van de Europese instellingen zouden kunnen rijden. Dat zijn de eeuwige discussies met de Europese instellingen: ze willen minder auto’s in Brussel, maar voor hen moet er wel een uitzondering worden gemaakt.

Ik denk dat het perfect mogelijk is om het Schumanplein autovrij te maken, met uitzonderingen voor taxi’s en openbaar vervoer. Uit studies van de administratie is in het verleden al gebleken dat dat de beste oplossing zou zijn. De vorige regering besliste om de Kortenbergtunnel niet te verlengen omdat dat te duur is, maar de mogelijkheid werd overwogen om meer verkeer door de Montgomerytunnel te laten rijden. Op die manier zou veel doorgaand autoverkeer niet langer via het Schumanplein passeren, waardoor de wijk grotendeels zou worden ontlast.

Ik vind het goed dat het Schumanplein wordt aangepakt, maar ik zou er de voorkeur aan geven dat het volledig autovrij werd. U zou bij uw administratie moeten informeren of dat echt niet mogelijk is. Ik denk dat uw personeelsleden u met veel enthousiasme zullen aantonen dat het perfect kan.

Mevrouw Céline Delforge (in het Frans). – We zijn blij dat de mogelijkheid van een architectuurwedstrijd niet wordt uitgesloten. Hoe staat het met de mogelijkheid om het verkeer door de Montgomerytunnel te leiden, zodat een echte voetgangerszone mogelijk wordt? Is het de bedoeling om de huidige verkeersstroom te behouden, die door de werken minder intens is dan vroeger?