Mondelinge vraag van Bruno De Lille, Brussels parlementslid, aan de heer Rudy Vervoort, minister-president, betreffende de houding van de Brusselse regering tov ISDS-clausule in vrijhandelsakkoord met VS (TIPP) en Canada (CETA)

Op 11 september zaten alle regeringen van ons land op een intern Belgisch overleg om te bepalen wat volgens ons land wel of niet in het vrijhandelsakkoord met Canada (CETA) mag staan. Daar is het o.a. gegaan over de problematische ISDS-arbitrageclausule (de Investor-State Dispute Settlement-clausule). Deze clausule laat toe dat buitenlandse investeerders de nationale rechtbanken omzeilen om staten aan te klagen wanneer die bedrijven vinden dat hun rechten (lees winsten) geschonden worden indien landen algemene beleidsmaatregelen uitvaardigen ten gunste van het milieu, volksgezondheid of sociale bescherming. Deze clausule is een gevaar voor beleid dat het algemeen belang dient. Concreet gaat het hier over een sociaal model, volksgezondheid en de mogelijkheid om de economie te verduurzamen.

Dit gevaar is niet ondenkbeeldig. Zo daagde tabaksgigant Philip Morris de regeringen van Uruguay en Australië voor zo’n arbitragetribunaal nadat ze blanco sigarettenverpakkingen invoerden. Precedenten tonen aan dat deze ad-hoc tribunalen worden bevolkt door privé-advocaten met belangenconflicten.

Bovendien is deze clausule niet nodig. De VS en Canada en de Europese lidstaten hebben functionerende rechtssystemen. De belangen van overheden én bedrijven worden voldoende beschermd door de gewone rechtsgang.

In het belang van beleidsmaatregelen die in voege zijn om de bevolking te beschermen, vraagt Groen aan de Brusselse regering, bij voorkeur samen met de andere regeringen van ons land, aan te dringen om de ISDS-clausule te laten schrappen. Daarom volgende vragen:

  • Welk standpunt heeft het Brussels gewest verdedigd op het intra-Belgisch overleg van 11 september?
  • Heeft Brussel gepleit voor of tegen de ISDS-clausule?
  • Gezien deze bedreiging, heeft het Brussels gewest aangedrongen bij de andere Belgische regeringen om de gesprekken opnieuw te openen met als doel de ISDS-clausule alsnog te schrappen. Aangezien de tekst nog niet is geparafeerd bestaat die mogelijkheid.
  • Wat is het standpunt van de Brusselse regering wanneer de akkoorden ter ratificatie aan de lidstaten worden voorgelegd met een niet aangepaste ISDS-clausule?

Het antwoord van Minister-President Vervoort zal later toegevoegd worden.