Brussel“Alle Brusselse instellingen, zoals het BIM en ACTIRIS, wachten op dit nieuwe statuut.
De Brusselaar verdient sterke overheidsinstellingen en daarom werd het statuut herschreven”,verklaart Brussels staatssecretaris voor Openbaar Ambt Bruno De Lille.

Wat de onderhandelingen over het sectorakkoord betreft staat de deur nog steeds open voor de vakbonden.
De regering begrijpt dan weer de ongerustheid over de nakende staatshervorming maar heeft daartoe, in samenspraak met de vakbonden, een informatievergadering opgezet.

Het nieuwe statuut betekent:

-Snellere aanwervingen
-Grotere gelijkheid tussen contractuelen en vastbenoemden
-Betere evaluatie
-Managementplan : het beleid wordt per 5 jaar uitgeschreven, daarop worden alle doelstellingen gebaseerd, en die worden in een cascade verdeeld over topmanagement en ambtenaren
-Extern talent toelaten : niet enkel anciënniteit bepaalt de carrière, maar vooral het talent. Of dat nu van binnen- of buitenshuis komt.
-Ook zonder diploma kan je aan de slag, mits de juiste SELOR-proeven
-Positieve discriminatie voor een beter evenwicht tussen man en vrouw
-Betere en snellere mobiliteit in de instellingen en tussen de instellingen
-Herinvoering van de 4/5e week
-Premie voor gebarentaal
-Tal van kleine verbeteringen en moderniseringen

Het ontwerp van het nieuwe ambtenarenstatuut  werd al sinds april 2012 op informele wijze besproken met de vakbonden besproken. Sinds augustus 2013 werd er formeel onderhandeld. De tekst is grondig aangepast en geëvolueerd in functie van die gesprekken en onderhandelingen. Vlak voor kerstmis werd de onderhandeling afgesloten.

“Zowel de ambtenaren van de GOB als de Brusselaars zelf winnen bij dit nieuwe statuut”, aldus Bruno De Lille.

Bruno De Lille benadrukt ook nog eens dat er voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB)  600 extra plaatsen gecreëerd worden voor vastbenoemde ambtenaren. Dit betekent dat elke contractueel op termijn kans maakt op een vaste benoeming. “We zijn dus echt bezig met een versterking van het openbaar ambt”, aldus Bruno De Lille.

Staatshervorming

Tijdens de vergadering van Sector XV van 12 februari, maakten de vakbonden hun ongerustheid kenbaar over de nakende staatshervorming.

De zesde staatshervorming maakt van Brussel een volwaardig en sterk gewest, met talloze nieuwe bevoegdheden, en ik snap dat dit een zekere bezorgdheid met zich kan meebrengen. Het is echter nu aan ons, regering en administratie samen, om al die papieren akkoorden om te zetten in de realiteit, voor het welzijn van de Brusselaars “, verklaart minister-president Rudi Vervoort.

Er werd daarom met de vakbonden overeengekomen dat er midden maart een speciale informatievergadering komt, waarin een volledige presentatie zal worden gegeven van enerzijds de grondige voorbereiding die reeds gedaan werd, en anderzijds de visie van de regering op de praktische organisatie van alle nieuwe bevoegdheden.Brussel« Tous les organismes bruxellois, tels que l’IBGE et ACTIRIS, attendent le nouveau statut.
Les Bruxellois méritent des organismes publics forts», déclare le secrétaire d’Etat bruxellois à la Fonction publique, Bruno De Lille.

En ce qui concerne les négociations sur l’accord sectoriel, la porte reste toujours ouverte pour les syndicats.
Le gouvernement comprend l’inquiétude relative à l’imminente réforme de l’Etat et a organisé à cet égard une session d’information, en concertation avec les syndicats.

 

 

 

Le nouveau statut signifie:

-Des recrutements plus rapides
-Une plus grande égalité entre les contractuels et les statutaires
-De meilleures évaluations
-Un management par objectifs garantissant le service à la région et à la population.
-La valorisation de talents externes: l’ancienneté détermine la carrière mais le talent aussi. La possibilité d’être embauché à diplôme moins élevé à condition de réussir les tests SELOR
-Une discrimination positive pour un meilleur équilibre entre les femmes et les hommes
-Une mobilité plus rapide et plus efficace au sein des organismes et entre les organismes
-L’introduction du 4/5ème temps.
-Une prime pour le langage des signes
-De multiples améliorations et modernisations

Le nouveau statut des agents a fait l’objet de longues discussions avec les syndicats depuis avril 2012. Les négociations ont pris une tournure formelle depuis août 2013. Le texte a été minutieusement adapté et amélioré en fonction des concertations et des négociations. Les négociations ont pris fin juste avant Noël.

« Ce nouveau statut est bénéfique tant aux agents du SPRB qu’aux Bruxellois », affirme Bruno De Lille.
Bruno De Lille souligne également que 600 places supplémentaires ont été créées pour le Service public régional de Bruxelles (SPRB) pour des agents statutaires. Cela signifie que chaque contractuel a la possibilité à terme de devenir statutaire. « Nous sommes donc réellement occupés à renforcer la fonction publique », insiste Bruno De Lille.

Réforme de l’Etat

Lors de la réunion du Secteur XV du 12 février, les syndicats ont manifesté leur inquiétude concernant l’imminente réforme de l’Etat.

« La sixième réforme de l’Etat fait de Bruxelles une région à part entière et forte, avec de multiples compétences nouvelles, et je comprends que cela puisse engendrer une certaine inquiétude. C’est maintenant à nous, gouvernement et administration, de traduire ces accords mis sur papier dans la réalité, pour les Bruxellois », déclare le Ministre-président Rudi Vervoort.

Nous avons pour cette raison convenu avec les syndicats d’organiser une réunion d’information spéciale à la mi-mars, durant laquelle nous présenterons d’une part la préparation approfondie qui a déjà été réalisée, et d’autre part la vision du gouvernement sur l’organisation pratique de toutes les nouvelles compétences.