Persbericht Groen – ECOLO

Het valt niet te begrijpen dat minister Smet (sp.a) de uitvoering van het parkeerplan op de lange baan schuift. De vorige Brusselse regering heeft binnen de timing die de parkeerordonnantie voorschreef het voorbereidende werk gedaan en nu de uitvoering kan beginnen, trekt de bevoegde minister zijn staart in. Het parkeerplan is echter een zeer belangrijk instrument om de Brusselse mobiliteitsknoop te ontwarren. Er nog langer mee wachten is slecht voor de levenskwaliteit van de Brusselaars én brengt onze bedrijven ontegensprekelijk economische schade toe.

Wat geschiedenis: in 2009 lag minister Smet zelf aan de basis van de Brusselse parkeerordonnantie. Een ordonnantie die inderdaad geen schoonheidsprijs zal winnen maar als grote verdienste heeft dat ze eindelijk het kader opstelde waarbinnen het Gewest en de 19 gemeenten op een gecoördineerde manier hun parkeerbeleid moesten voeren. Eind 2012 keurde de Brusselse regering op initiatief van minister Grouwels het Gewestelijk parkeerplan goed dat uitvoering moest geven aan de parkeerordonnantie.

De sp.a was op dat ogenblik blij met de goedkeuring van het plan. Ze vonden weliswaar dat een en ander sneller had mogen verlopen (zelfs al respecteerde de vorige regering de timing die voorzien was in de ordonnantie), toonden zich teleurgesteld dat het aantal parkeerplaatsen in het Gewest niet verminderde maar toch waren ze vooral tevreden dat het parkeerbeleid eindelijk geharmoniseerd werd.

Bruno De Lille, fractieleider voor Groen: “Ik begrijp niet waarom de minister bang is om zijn verantwoordelijkheid te nemen? Is het om de creatie van de extra parkings in Brussel Stad geen stokken in de wielen te steken? Ik vrees dat het helaas niet zal zijn om het aantal parkeerplaatsen naar beneden te halen als we zien wat het rood-blauwe college daar nu voorstelt. Of moet hij onder druk van zijn coalitiepartners de gemeenten met rust laten? Ik kan al voorspellen wat er zal gebeuren: in 2017 zal men de zaken opnieuw uitstellen ‘omdat je vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen de mensen toch niet voor het hoofd kunt stoten’ en voor je het weet is de legislatuur voorbij.”

“Ook wat ECOLO en Groen betreft hadden de zaken sneller mogen verlopen en had men het aantal parkeerplaatsen op de openbare weg mogen verminderen om de stad aan haar bewoners en gebruikers terug te geven. Maar we konden leven met het compromis dat op tafel lag. De Brusselaars en de Brusselse bedrijven hebben er geen baat bij dat we eindeloos rondjes draaien in dit dossier: om de mobiliteitsproblemen aan te pakken, hebben we dringend een operationeel parkeerplan nodig,” zegt parlementslid Céline Delforge (ECOLO).

Maar nu is minister Smet zelf blijkbaar van plan zijn eigen parkeerordonnantie aan te passen en kiest hij er voor om het parkeerplan nog eens ruim twee jaar uit te stellen. Bovendien steekt hij daarvoor de schuld op zijn voorgangster. Dat is ongepast omdat het voorbereidende werk wel degelijk gebeurd is en het dus mogelijk is om vandaag al te starten met de hoogstnodige uitvoering van het plan.

De Groenen roepen de Brusselse regering op om in te zetten op een echt mobiliteitsbeleid en daarom het parkeerplan uit te voeren zoals het nu voorligt. Aan de hand van de praktijk zal dan de volgende maanden wel blijken waar het plan moet bijgestuurd worden maar in elk geval zullen we dan eindelijk een begin gemaakt hebben met een geharmoniseerd parkeerbeleid. Doen we dat niet, dan wordt het een heel stuk moeilijker om de mobiliteitsdoelstellingen voor Brussel te halen. Iets wat de levenskwaliteit en de economische aantrekkelijkheid van Brussel niet ten goede zal komen.

Contact:
Bruno De Lille, fractieleider Groen Brussels Hoofdstedelijk Parlement
Céline Delforge, parlementslid ECOLO Brussels Hoofdstedelijk Parlement