Ring_D2Iedereen is het erover eens dat Brussel kreunt onder de files en het fijn stof. De ellenlange files zorgen voor heel wat tijdverlies, stress en hebben hun impact op onze economie. Het vele fijn stof dat ermee gepaard tast de gezondheid van de Brusselaars aan. Hoog tijd dat de overheid op zoek gaat naar vernieuwende oplossingen die de vraag van de Brusselaars om zich vlot en comfortabel te verplaatsen, verzoent met minder luchtvervuiling en meer keuzevrijheid.

Het proefproject dat binnenkort van start gaat is een initiatief van het Vlaams, Waals en Brussels Gewest. Het is een proefproject en dus een test dus om kilometerheffing te onderzoeken. Er is geen beslissing genomen om dit ook werkelijk in te voeren. Mocht de beslissing toch in die richting gaan dan zou het systeem niet voor 2017 worden ingevoerd. Ik nodig u uit om de latere berichtgeving over resultaten en over de technische elementen van het proefproject verder op te volgen. Het gaat om een proef in de GEN – zone (straal 30km rond Brussel). Ook de kosten per kilometer, die in het proefproject worden gehanteerd, zijn experimenteel en geven geen enkele indicatie over definitieve tarieven mocht de kilometerheffing erdoor komen.
Om een eind te maken aan de dagelijkse files en aan het teveel aan fijn stof in het Brussels Hoofdstedelijk  Gewest, is het evenwel belangrijk dat de politiek nadenkt over hoe we het verkeer in ons gewest  beter te organiseren. Een pakket aan maatregelen met o.a. de slimme kilometerheffing, het activeren van het GEN-netwerk,  beter openbaar vervoer, de afschaffing van verschillende verkeersbelastingen, … kan die noden verzoenen met een goedkopere eindfactuur voor de burger die zijn of haar rijgedrag aanpast.

Dit pakket samen zorgt ervoor dat de invoering van een slimme kilometerheffing aan het eind van de rit goedkoper zal worden voor de slimme autogebruiker. En dat is nu juist de bedoeling. Door mensen uitzicht te geven op een lagere kost, beloon je verstandig autogebruik. De invoering van een slimme kilometerheffing gekoppeld aan beter openbaar vervoer, de afschaffing van verkeersbelastingen blijft het beste instrument om de files te verminderen en de vervuiling tegen te gaan.

Ondertussen is er een breed draagvlak aan het groeien. Heel wat onderzoekers, middenveldorganisaties zoals de milieuorganisaties, Touring, Febiac, en de meeste politieke partijen steunen de invoering van slimme kilometerheffing. Iedereen is het erover eens dat een correct ingevoerde heffing kan zorgen voor een vlotter verkeer en minder vervuiling.Ring_D2Chacun s’accorde à dire que Bruxelles souffre des embouteillages et des particules fines. Ces files interminables engendrent des pertes de temps, du stress et ont un impact sur notre économie. Les nombreuses particules fines qui en découlent affectent la santé des Bruxellois. Il est grand temps que les autorités recherchent de nouvelles solutions conciliant la demande des Bruxellois de se déplacer facilement et confortablement avec une diminution de la pollution de l’air et une plus grande liberté de choix.

 

Le projet pilote qui commence prochainement est une initiative des Régions flamande, wallonne et bruxelloise. Il s’agit d’un projet pilote et donc d’un test visant à étudier la tarification kilométrique. Aucune décision n’a encore été prise pour introduire effectivement cette mesure. Si une décision devait toutefois aller dans ce sens, le système ne verrait pas le jour avant 2017. Je vous invite à suivre les prochaines publications concernant les résultats et les éléments techniques du projet pilote. Il s’agit d’un test dans la zone RER (dans un rayon de 30km autour de Bruxelles). Les coûts par kilomètre utilisés dans le projet pilote sont également fixés à titre d’expérimentation. Cela ne signifie aucunement que ces tarifs seront utilisés définitivement si la tarification kilométrique devait être instaurée.
Afin de résoudre le problème des files et des particules fines en Région de Bruxelles-Capitale, il est également important que la politique réfléchisse à organiser plus efficacement la circulation dans notre région. Une série de mesures incluant notamment la tarification kilométrique intelligente, l’activation du réseau RER, un transport public plus efficace, la suppression de différentes taxes de circulation,… peuvent concilier ces besoins avec une facture finale moins chère pour le citoyen qui adapte son comportement de conduite.

Cette série de mesures veille à ce que l’introduction d’une tarification kilométrique intelligente engendre des coûts moindres pour les usagers de la route intelligents. Et c’est justement l’objectif. En offrant la perspective aux gens de frais moins élevés, nous récompensons les usagers intelligents. L’introduction d’une tarification kilométrique associée à un meilleur transport public et la suppression des taxes de circulation restent la méthode la plus efficace pour réduire les files et la pollution de l’air.

Un large soutien est entrain de se développer. De nombreux chercheurs, organisations de la société civile comme les organisations environnementales, Touring, Befiac, et la majorité des partis politiques soutiennent l’introduction de la tarification kilométrique intelligente. Chacun est convaincu qu’une tarification introduite correctement peut entrainer une circulation plus fluide et une réduction de la pollution.