door © Belga / Bruzz

Een onafhankelijke Brusselse deontologische commissie, een Brusselse ombudsdienst, een totale decumul tussen de functies van parlementslid en lokale uitvoerende mandaten, en het zo snel mogelijk ter beschikking stellen van de agenda en het verslag van de Brusselse ministerraad. Dat zijn enkele van de voorstellen van Groen en Ecolo rond bestuur en ethiek, die donderdag op een persconferentie werden voorgesteld. “We zijn bang dat door de recente schandalen een zodanige sfeer van wantrouwen tegen de politiek gecreëerd wordt, dat we ons systeem aan het ondergraven zijn”, stelt Groen-fractieleider Bruno De Lille.

“Daarom is het tijd om de puntjes op de i te zetten en een zo groot mogelijke transparantie te realiseren”, schetst hij het kader voor de voorstellen die Groen en Ecolo vrijdag zullen voorstellen op de werkgroep van het Brussels parlement rond beter bestuur en openheid.

Commissie, decumul en ombudsdienst
Voor de groenen moet een onafhankelijke Brusselse deontologische commissie opgericht worden. In de commissie zetelen magistraten en professoren, die een deontologische code voor mandatarissen moeten opstellen. Ze zouden ook advies moeten verlenen over het handelen van mandatarissen, op vraag van mandatarissen of burgers.

Groen en Ecolo willen vanaf 2019 ook een totale decumul tussen de functies van parlementslid en de lokale uitvoerende mandaten – burgemeester, schepen, OCMW-voorzitter. “We willen niet wachten tot 2024 zoals minister-president Vervoort voorstelt”, klinkt het.

Voorts moeten burgers zich bij klachten over slecht functionerende overheidsinstellingen of onfrisse praktijken kunnen wenden tot een gewestelijke ombudsdienst. Ook de personeelsleden van Brusselse overheidsinstellingen kunnen melding doen van nalatigheden, misbruiken of misdrijven binnen hun eigen dienst. Dit onder de bescherming van een klokkenluidersstatuut en met de ondersteuning van de ombudsdienst.

Transparantie
Groen en Ecolo pleiten er voorts voor dat de agenda en het verslag van de ministerraad, het verenigd college van de GGC en het overlegcomité zo snel mogelijk ter beschikking op de website geplaatst worden zodat parlementsleden en publiek er kennis van kunnen nemen. De partijen zullen daarvoor een voorstel tot wijziging van het reglement van het parlement indienen.

Daarnaast vragen ze een kadaster voor publieke mandaten en privéberoepen en -mandaten met de daarbij horende bezoldigingen voor parlementsleden, burgemeesters, schepenen en OCMW-voorzitters. Gemeenteraads- en OCMW-leden moeten enkel de bezoldigingen gelinkt aan publieke mandaten aangeven.

Loonplafond en vertegenwoordiging
Het kadaster is nodig om een ander groen voorstel te kunnen realiseren: de beperking van de publieke en private inkomsten van mandatarissen tot hoogstens 150 procent van het loon van een parlementslid.

Ten slotte willen de groenen dat de oppositie opnieuw een vertegenwoordiging krijgt in de raden van bestuur de Brusselse parastatalen – MIVB, Citydev, de haven, … – en instellingen van openbaar nut (ION). In 2004 werd de oppositie door de meerderheid uit de raden van bestuur gewipt.

Het hele artikel lees je hier: http://www.bruzz.be/nl/actua/brusselse-groenen-stellen-totale-decumul-voor