Woensdag 19 februari 2014 stelt de Gewestelijke Administratie van Plaatselijke Besturen het resultaat van een 3-jarig traject rond gendermainstreaming voor.  Sinds de goedkeuring van de ordonnantie “gendermainstreaming” houdt de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel rekening met het “gender”-aspect in al haar beleidsdomeinen, ook op lokaal vlak in 6 Brusselse gemeenten.

Tijdens het colloquium “Professionele gelijkheid van vrouwen en mannen in de 19 gemeenten, uitdagingen en vooruitzichten: preventie onder de loep” werden de resultaten naar voor gebracht: alsmaar meer stedelijke beroepen zoals park- en stadswachters worden ingekleed door vrouwen. Sinds 2011 is er een lichte stijging van het aantal vrouwen in typisch mannelijke beroepen en het aantal mannen in typisch vrouwelijke beroepen op te merken.

Op voorstel van het Gewest hebben in 2010 zes Brusselse gemeenten (Brussel, Anderlecht, Etterbeek, Koekelberg, Ukkel en Sint-Joost) zich geëngageerd om discriminatie tussen vrouwen en mannen te bestrijden op de werkvloer. Ze hebben m/v-statistieken van hun personeel verzameld en gingen daarmee aan de slag: specifieke aandacht tijdens de recrutering, flexibele werkuren, vervrouwelijking van het uniform,…

Sindsdien zijn er in Anderlecht bijvoorbeeld 20% meer vrouwelijke stadswachters dan in andere Brusselse gemeenten. De meesten onder hen hebben al een carrière achter de rug, maar willen zich nog steeds nuttig maken in de maatschappij.

In 2013 haalden het Gewest en de deelnemende gemeenten ook inspiratie in de Franse stad Rennes, één van de koplopers inzake “gendermainstreaming”. Rennes verkreeg in 2008 als eerste Franse administratie het label “égalité professionnelle entre les femmes et les hommes”.

“Professionele gelijkheid tussen vrouwen en mannen is nog steeds een brandend actueel thema in onze maatschappij. Ik verheug me dat het Gewest en de gemeenten, die op het politieke niveau het dichtst bij de burger staan, een voorbeeldfunctie vervullen en zich positioneren als modelwerkgever”, verklaarde Minister-President Rudi Vervoort.

“Onze aanpak bereikt zijn doel. Meer vrouwen vinden toeleiding naar beroepen zoals park- en stadswachter. Deze vrouwen zijn het bewijs dat professionele gelijkheid, ook bij “typisch” mannelijke beroepen, kan. Bovendien spelen zij hierin een voorbeeldrol voor de komende generaties jongeren”, aldus Bruno De Lille, staatssecretaris voor Gelijke Kansen en Openbaar Ambt.Chiffres gendermainstreamingL’administration bruxelloise des Pouvoirs locaux a présenté ce mercredi 19 février 2014 les résultats d’un travail de 3 ans autour du gendermainstreaming. Depuis l’adoption de l’ordonnance « gendermainstreaming », le Service Public Régional de Bruxelles tient compte du « genre » dans tous ses domaines politiques, et également au niveau local dans 6 communes bruxelloises.

Les résultats présentés pendant le colloque « L’égalité professionnelle homme-femme dans les 19 communes, défis et perspectives : Le cas de la Prévention » indiquent que de plus en plus de femmes occupent des professions urbaines telles que gardiens de parcs et gardiens de la paix. Nous pouvons constater depuis 2011 une légère augmentation du nombre de femmes dans les fonctions typiquement masculines et du nombre d’hommes dans les fonctions typiquement féminines.

A la demande de la Région, six communes bruxelloises (Bruxelles, Anderlecht, Etterbeek, Koekelberg, Uccle et Saint-Josse) se sont engagées en 2010 à lutter contre les discriminations entre les femmes et les hommes sur le lieu de travail. Elles ont d’abord rassemblé les statistiques H/F de leur personnel avant d’entrer en action : attention spécifique lors du recrutement, heures de travail flexibles, féminisation des uniformes,…

Depuis, il y a par exemple à Anderlecht 20% de gardiennes de la paix en plus que dans d’autres communes bruxelloises. La majorité d’entre elles ont déjà une carrière derrière elles mais veulent encore se rendre utiles à la société.

La Région et les communes participantes se sont également inspirées en 2013 de la ville française de Rennes, l’une des cheffes de file en matière de « gendermainstreaming ». L’administration rennaise fut la première en France à obtenir en 2008 le label « égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ».

« L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes reste un sujet brûlant dans notre société. Je suis ravi que la Région et les communes, qui sont les plus proches des citoyens au niveau politique, montrent l’exemple et se positionnent en tant qu’employeur modèle », a déclaré le Ministre-Président Rudi Vervoort.

« Notre approche atteint son objectif. Davantage de femmes s’orientent vers des professions telles que gardien de parc et gardien de la paix. Ces femmes sont la preuve que l’égalité professionnelle, également pour les fonctions « typiquement » masculines, est possible. Elles montrent en outre l’exemple pour les générations futures », ajoute Bruno De Lille, secrétaire d’Etat en charge de l’Egalité des Chances et de la Fonction publique.Chiffres gendermainstreaming