Zaterdag komen in Brussel weer duizenden mensen op straat. The Belgian Pride, toch een feest van openheid en tolerantie, zal ook dit jaar weer met een minuut stilte beginnen. Want België is een land waar holebi’s en transgenders (LGBT) heel veel rechten hebben (huwelijk, adoptie, …), maar echt aanvaard worden we nog altijd niet. Als man met je man of als vrouw met je vrouw hand in hand lopen, levert je zo vaak scheldwoorden of erger op dat de meeste LGBT-koppels liever aan zelfcensuur doen en in het openbaar hun genegenheid voor elkaar verbergen.

Dat komt, volgens veel mensen (lees er de reactiefora op nieuwswebsites maar op na) door de Islam, door de allochtonen, de asielzoekers, de … Je hoort er dat de aanvallen op “onze homo’s” maar een voorproefje zijn van wat er zal gebeuren als “die mensen” het voor het zeggen zullen hebben. De verwijzingen naar de Islamitische wet of naar groepen als sharia4belgium zijn op die fora meestal niet ver te zoeken.

Nochtans zijn de ouders van de vermoorde homo-jongen uit Luik, van buitenlandse herkomst. De vader is erg actief binnen de moskee en toch heeft hij zijn homo-zoon aanvaard. Eén van de moordenaars was inderdaad van Turkse herkomst maar de andere waren blanke Belgen met namen als Jeremy, Jonathan en Eric. Bij de gevallen van gaybashing waarover we de laatste maanden in de kranten konden lezen, waren zowel Noord-Afrikaanse, Zuid-Amerikaanse als Belgische daders betrokken. En zelf ben ik al uitgescholden door zowel bruine als witte marginalen.

Het verhaal is dus veel genuanceerder dan het wij – zij verhaal wat veel mensen proberen op te hangen. Het heeft meer te maken met een macho-cultuur die nog steeds wijd verspreid is. Macho’s zijn mensen die vinden dat ze mogen bepalen hoe mensen zich horen te gedragen. Ze hebben heel rigide normen en waarden en wie daarvan afwijkt, durven ze al eens een lesje leren. Mannen die niet mannelijk genoeg zijn, vrouwen die zich te vrij uiten, … wie opvalt, wie uit de band springt, moet terug in het gelid.

En ja, die machocultuur is erg aanwezig in allochtone middens maar echt niet alleen daar. Onze hele maatschappij heeft veel moeite met mensen die anders zijn of anders willen zijn.  Alles moet aan ‘de norm’ beantwoorden en als dat niet zo is, voelen sommigen zich daar ongemakkelijk bij, beschouwen ze dat als bedreigend. En blijkbaar vinden heel veel mensen dat zij dan het recht hebben om die “andere” tot de orde te roepen.

Voor mij zijn de homo’s die aangevallen worden, de vrouwen die lastiggevallen worden omdat ze zich niet ‘deftig’ genoeg kleden en de dame die geen werk vindt omdat ze een hoofddoek draagt allemaal symptomen van diezelfde normdwang. Doordat ze zichzelf zijn, vormen ze een bedreiging. De homo of lesbienne gedraagt zich niet mannelijk / vrouwelijk genoeg, de vrijgevochten vrouw creëert verwarring omdat ze ‘haar plaats’ niet kent of aanvaardt en de hoofddoekdraagster moet ‘bevrijd’ worden of is de voorbode van een Islamisering. De strijd tegen homofobie, seksisme en racisme is dus dezelfde.

Ik hoop dan ook dat de Belgian Pride dit jaar nog diverser zal zijn dan de vorige jaren. Dat we niet alleen holebi’s en transgenders zullen zien maar ook hetero’s, de madammen van hollaback, moslimvrouwen met en zonder hoofddoek, de jonge gasten die de discotheken niet binnenkunnen, de interimkrachten die de stempel ‘allochtoon’ kregen en nergens aan de slag mogen, … Want we voeren dezelfde strijd. Een strijd voor respect. Een strijd om onszelf te mogen zijn zonder afgekeurd, bekritiseerd of verworpen te worden. Een strijd voor een stad waar iedereen zich thuis voelt, voor een maatschappij waarin we vrij mogen leven zonder bang te moeten zijn.

Bruno De LilleCe samedi, des milliers de personnes se réuniront de nouveau dans les rues de Bruxelles. The Belgian Pride, une fête pour l’ouverture et la tolérance, commencera de nouveau cette année par une minute de silence. Car la Belgique est un paysoù les holebi et transgenres (LGBT) bénéficient de nombreux droits (mariage, adoption,…) mais ils ne sont pas encore réellement acceptés. Les hommes ou les femmes qui se promènent en rue, main dans la main, avec leur copain ou copine sont tellement souvent confrontés à des insultes, ou même pire, que la plupart d’entre eux préfèrent s’autocensurer et cacher leur orientation sexuelle en public.

Selon beaucoup d’individus (lire les forums des sites d’informations), cette attitude vient de l’Islam, des allochtones, des demandeurs d’asile, des… Vous y lisez que les attaques sur « nos homos » ne sont qu’un avant-goût de ce qui arriverait si « ces personnes » étaient au pouvoir. Les allusions aux lois islamiques ou à des groupes comme sharia4belgium sont fréquentes sur ces forums.

Pourtant, les parents de ce jeune homme assassiné à Liège sont d’origine étrangère. Le papa est très actif au sein de la mosquée mais il acceptait tout de même l’homosexualité de son fils. Un des assassins était en effet d’origine turque, mais les autres étaient des belges blancs qui se prénomment Jeremy, Jonathan et Eric. En ce qui concerne les cas de gaybashing que nous avons pu lire ces derniers mois dans les journaux, les auteurs des faits étaient d’origine tant nord-africaine, américaine que belge. Et moi-même, je me fais insulter tant par des personnes de couleur blanche que de couleur plus foncée.

Les histoires sont donc beaucoup plus nuancées que ce que les gens laissent entendre. Il s’agit plus d’une culture machiste encore largement répandue. Les machos sont des personnes qui pensent pouvoir déterminer le comportement des gens. Ils ont des principes et des valeurs très rigides et ils ne se privent pas de faire la leçon à ceux qui s’en écartent. Les hommes qui ne sont pas assez masculins, les femmes qui s’expriment trop librement,… Celui qui s’écarte du groupe doit rentrer dans le rang.

Et oui, la culture machiste est omniprésente dans les milieux allochtones, mais pas uniquement dans les leurs. L’ensemble de notre société a beaucoup de mal avec les personnes différentes ou qui veulent être différentes.  Tout doit répondre aux « normes » et si ce n’est pas le cas, certains se sentent mal à l’aise et voient tout de suite une menace. Et apparemment, beaucoup de personnes estiments qu’elles ont le droit de rappeler « l’autre » à l’ordre.

Pour moi, les personnes homosexuelles qui sont agressées, les femmes qui sont importunées car elles ne s’habillent pas de façon assez « convenable » et les femmes qui ne trouvent pas de travail parce qu’elles portent le voile, portent les symptômes de cette même contrainte des normes.  Du fait qu’ils soient eux-mêmes, ils représentent une menace. Les hommes ou femmes homosexuels ne se comportent pas de manière suffisamment masculine/féminine, la femme libre porte à confusion parce qu’elle ne connait pas « sa place » et la femme porteuse du voile doit être « libérée » de son voile ou bien c’est le signe d’une islamisation. La lutte contre l’homophobie, le sexisme et le racisme est donc la même.

J’espère dès lors que la Belgian Pride sera encore plus diversifiée cette année que les années précédentes. J’espère que nous ne verrons pas uniquement des holebi et transgenres mais également des hétéros, les dames de Hollaback, des femmes musulmanes avec et sans voile, les jeunes gens qui ne peuvent pas rentrer en discothèque,  les travailleurs intérimaires qui sont catalogués d’ « allochtone » et ne peuvent travailler nul part,… Car nous menons tous le même combat. Un combat pour le respect. Un combat pour pouvoir être soi-même sans être désapprouvé, critiqué ou rejeté. Un combat pour une ville où tout le monde se sent comme chez soi, pour une société où nous pouvons vivre librement sans avoir peur.